Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016Lãng du
Vẫn phiêu dẫu lạc chốn tình thơ
Gom thương, góp nhớ đến bây giờ
Hồng duyên tan với bao hư ảnh
Dáng kiều ơi, sao lãng đãng xa mờ?

Xuân xanh năm tháng trôi mòn mỏi
Bóng hồng mơ ước có bao nhiêu
Bụi trần phủ kín miền chờ đợi
Người xưa ơi, sao vẫn dạt dào yêu?