Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

tình trăngtình trăng

Ở thành phố mấy người nhớ trăng ?
Điện  sáng, phố thì không yên tĩnh.
Nơi hải đảo, biên cương
Tình nghĩa nào như trăng và lính,
Trao thương cho nhau tận chót vót đỉnh đèo,
Gửi nhớ đến nhau trên chơi vơi ngọn sóng.

Nơi làng quê
Trăng soi luống cày xếp ải,
Trăng soi để hạt nảy mầm,
Mẹ quay tơ vàng dưới trăng
Anh tát nước say trăng ra về quên áo.
Từ trên cao trăng soi muôn nẻo
Dưới trần gian dễ ai thấy được tình trăng?